Användarvillkor

AVTAL OM VILLKOR

Detta vilkor ("avtal") reglerar förhållandet mellan kunden ("Kund") och Hostup AB, org. Nr 559290-1325 ("HostUp") för den abonnemangtjänst ("Tjänst"), ("Tjänsten") som har HostUp tillhandahåller kunden. Dessa användarvillkor utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av ett företag

1. Tjänst

1.1 I tjänsten när det gäller webbhotell samt VPS hyr kunden resurser på en av HostUp servrar.

1.2 HostUp försöker tillhandahålla säkerhetskopior på de filer kunden laddar upp. HostUp kan inte ställas till svars om data ("filer") skulle förloras på ditt webbhotell eller VPS. Det är upp till kunden att säkerställa att en kopia på viktig information finns tillgänglig.

1.3 HostUp har rätt att stänga av kunden om det finns gilltäga skäl till detta. Exempel på skäl må vara: överdriven användning av våra system eller att tjänsten används till olagliga aktiveteter. HostUp kommer att förvana kunden med god tidsmarginal innan tjänsten stängs av om möjligt.

1.4 HostUp försöker till sin bästa förmåga att upprätthålla en bra upptid ("att din tjänst är tillgänglig"), men kan inte ställas till svars om förluster osakas på grund av att din tjänst inte varit tillgänglig. HostUp försöker vara transperanta inom detta och därför tillhandahålls en sida där kunden kan se historiken av de driffel som vi har haft. Driftstörningar. Föregående data är ej en garanti för framtida förväntningar.

1.5 HostUp har rätt att neka kunden beställning om det misstänks inte vara i HostUp bästa intresse. Kunden måste vara minst 18 år för att beställa tjänsten

2. Avtal och abonnemangtjänst

2.1 Tjänsten löper tillsvidare enligt den period som kunden väljer i samband med beställningen. Kunden har rätt att ändra avtalstiden från månlig till årslig och virsverse.

2.2 Kunden har rätt att ångra avtal inom 45 dagar från det datum tjänsten beställdes. Detta gäller dock inte för Domännamn och tillägg som vi har kommit överens om. Det kan exempelvis vara optimering av din hemsida som medför en stor kostnad för oss.

2.3 HostUp äger rätten att stänga av kundens tjänster om kunden inte betalar i tid. Kunden har rätt att när som helst säga upp abonomanget.

2.4 Om HostUp säger upp kunden på grund av avtalsbrott återbetalas inte tjänsten.

3. Domännamn

3.1 HostUp ger kunden möjlighet att registrera domännamn. I det fall HostUp inte kan registrera ditt domännamn hos registrar används en tredje part.

3.2 HostUp kommer att förlänga domännamn automatiskt. Om kunden inte längre vill ha kvar domännamnet är kundens ansvar att stänga av automatisk förnyelse för domännamnet.

4. Betalningsvilkor

4.1 Kunden är skyldig att betala alla fakturor annars kan tjänsten komma att stängas av. Betalning för tjänsten sker genom att du vid betalningstillfället väljer (1) Faktura, (2) Kortbetalning, (3) Apple/Google Pay, (4) Swish.

4.2 Om kunden har valt faktura, eller Swish som betalningsmetod är det upp till kunden att se till att betalning har inkommit till HostUp senast vid fakturans förfallodatum.

4.3 Vid kortbetalning samt Apple och Google Pay godkänner kunden till att HostUp debiterar kunden på en återkommande basis utan att HostUp kräver kundens godkännande för varje återkommande betalning, tills du annullerar gällande beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller prissättningsfel, även om vi redan har begärt eller fått betalning.

4.4 Moms med momssatsen 25% kommer att läggas till priset. Alla priser skrivs alltså exklusive moms. Vi kan ändra priset på våra tjänster när som helst. I det fall kunden redan fått en faktura påverkas inte kunden av prisändringen. Fakturor skickas ut 30 dagar i förskott för webbhotell och domännamn samt 14 dagar i förskott för VPS. Alla betalningar ska ske i SEK.

4.5 Kunden samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp och kontaktinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Kunden godkänner vidare att uppdatera kontakt och betalningsinformation, inklusive E-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort inom rimlig tid, så att vi kan tillhandahålla domän registrar aktuell kontakt information samt debitera och kontakta dig vid behov.

5. Integritetspolicy

5.1 Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår integritetspolicy: https://hostup.se/integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen eller tjänsten samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy. Observera att hemsidan och tjänsterna erbjuds i Sverige. Om du besöker webbplatsen, eller köper tjänster från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämplig lagstiftning i Sverige, så överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Sverige, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Sverige.

5.2 Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av den tredje parten. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning bedriver civilrättsliga, kriminella, och förelägganden.

6. Gällande lag

6.1 Dessa villkor regleras av och tolkas enligt svensk lagstiftning. Om din vanliga vistelseort är i EU, och du är konsument, har du dessutom det skydd som tillhandahålls genom obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land där du bor. Hostup AB och du själv samtycker båda till att underkasta dig svensk domstol, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i Sverige eller i EU-landet i som du bor.

6.2 För att påskynda lösning och undvika onödiga kostnader för eventuella tvister, kontroverser, eller anspråk i samband med dessa användarvillkor (var och en en "Tvist" och kollektivt, den "Tvister") väckts av antingen dig eller oss (individuellt, en "Part" och kollektivt, "parterna"), parterna överens om att först försöka förhandla fram någon Tvist (utom de Tvister uttryckligen anges nedan) informellt i minst trettio (30) dagar innan inledandet av skiljedom. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

6.3 Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) ingen skiljedom ska förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller befogenhet för att någon tvist ska skiljas på grupprättslig grund eller att använda grupprättsliga förfaranden; och (c) det inte finns någon rättighet eller myndighet för att någon tvist ska föras i en påstådd representativ befattning för allmänheten eller andra personer.

7. Undantag från informella förhandlingar

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar som binder skiljedom: (a) Tvister som försöker genomdriva eller skydda, eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter (b) Tvister relaterade till, eller till följd av, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning; och (c) varje anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skilja någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som anses vara olaglig eller inte verkställbar och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för ovan, och parterna är överens om att underkasta sig domstolens personliga behörighet.

8. Korrigeringar

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till möjligheten att Google översätter, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

9. Skadeersättning

Du samtycker till att försvara och hålla HostUp oskylldiga, inklusive och alla våra respektive befattningshavare och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater avgifter och utgifter som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från: (1) användning av våra tjänster; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) eventuella överträdelser av dina representationer och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit till via webbplatsen. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta i vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna ersättning när vi blir medvetna om det.

10. Användardata

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, liksom uppgifter som rör din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som relaterar till någon aktivitet du har genomfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och du avstår härmed från varje åtgärdsrätt mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådan information.

11. Kommunikation

Att besöka webbplatsen, skicka e-post och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRIGEN TILL ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTRERINGAR, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV ANMÄRKNINGAR, POLITIKER OCH REKORD AV TRANSAKTIONER INITIATERADE ELLER FULLSTÄLLDA AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på annat sätt än elektroniska medel.

12. Diverse

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ansvarar inte för några förluster, skador, förseningar eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen avskiljbar från dessa användningsvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående bestämmelser. Det skapas inget joint venture, partnerskap, anställning eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användningsvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte tolkas mot oss på grund av att de har formulerat dem. Du avstår härmed från alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och bristen på att parterna har undertecknat detta för att utföra dessa användarvillkor.

Kontakta oss

För att lösa ett klagomål angående tjänsten eller få ytterligare information om användningen av tjänsten, vänligen kontakta oss på: info[snabela]hostup.se

Denna policy träder i kraft den 30 mars 2022.

Är du redå?
Skapa ett konto eller kontakta oss!