Debian Ubuntu

Installera Joomla på Ubuntu & Debian med Nginx, PHP 7.3 och MariaDB

18 januari, 2021 Lästid: 3 min

skribent:

Installera Joomla på Ubuntu & Debian med Nginx, PHP 7.3 och MariaDB

Reading Time: 3 minutes

Steg 1: Installera Nginx

För att installera den aktuella versionen av Nginx, följ dokumentationen på sin officiell webbplats ses här eller gör följande kommandon:

För det första måste vi installera ca-certifikat så att vi kan verifiera att vi laddade ner rätt fil från en betrodd källa.

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Då måste vi lägga till Nginx mainline-paket i våra förråd

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Kontrollera nu att vi laddade ner rätt fil

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

Om det skrivs ut OK! då är allt ok!

Nu när vi har laddat ner och verifierat det kan vi installera det!

sudo apt update

Installera Nginx.

sudo apt install nginx

Det är allt! Du har nu installerat den senaste versionen av Nginx. Du bör nu börja!

sudo systemctl start nginx.service

och gör så att den startar vid omstart.

sudo systemctl enable nginx.service

Besök din servares IP-adress i din webbläsare. Du bör nu se något i den här riktningen om det fungerar korrekt.

welcome to nginx, default index.html

Steg 2: Installera MariaDB

Så här installerar du servern och klienten:

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Aktivera den vid omstart:

sudo systemctl enable mysql.service

Starta MariaDB:

sudo systemctl start mysql.service

Konfigurera MariaDB:

sudo mysql_secure_installation

Du kommer nu att uppmanas med en konfigurationsfil. Läs igenom den och konfigurera den efter eget tycke. Det rekommenderas att inaktivera inloggningar som inte kommer från localhost.

 • Enter current password for root (enter for none): press Enter
 • Set root password? [Y/n]: Y
 • New password: Enter password
 • Re-enter new password: Repeat password
 • Remove anonymous users? [Y/n]: Y
 • Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
 • Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
 • Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

Steg 3: Skapa din databas

Efter detta kan du skapa din databas för Joomla.

Logga in på MySQL:

sudo mysql -u root -p

Du kan skapa din databas genom att köra följande kommandon. Vi kommer att kalla det joomla även om du är fri att kalla det vad du vill.

CREATE DATABASE joomla;

Skapa en ny användare:

CREATE USER 'joomla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_here';

Tilldela användaren till joomla-databasen

GRANT ALL ON joomla.* TO 'joomla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'lösenord_här' WITH GRANT OPTION;

Kom ihåg att ändra lösenord_här med ditt faktiska lösenord.

Gå ur MySQL:

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Steg 4: Installera PHP 7.3

Så här lägger du till repositories för PHP:

sudo apt-get install software-properties-common

Lägg till den andra repositoryn

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Vi kan nu installera PHP nu när vi har alla nödvändiga repositories.

sudo apt install php7.3-fpm php7.3-common php7.3-mysql php7.3-gmp php7.3-curl php7.3-intl php7.3-mbstring php7.3-xmlrpc php7.3-gd php7.3-xml php7.3-cli php7.3-zip

Steg 5: Ladda ner och extrahera Joomla

Byt till din tillfälliga mapp

cd /tmp

Ladda ner den senaste versionen av Joomla, för närvarande 3.9.5

wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-5/Joomla_3-9-5-Stable-Full_Package.tar.gz

Skapa en ny mapp som heter joomla

mkdir /usr/share/nginx/html/joomla

Extrahera filerna till din /usr/share/nginx/html/joomla

sudo tar -xvzf Joomla_3-9-5-Stable-Full_Package.tar.gz -C /usr/share/nginx/html/joomla

Steg 6: Konfigurera Nginx

Lägg till nginx i www-datagruppen

sudo usermod -a -G www-data nginx

Ändra mappens ägare till www-data

sudo chown -R www-data /usr/share/nginx/html

Gå in i din default.conf fil

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Ersätt din befintliga konfigurationsfil med den nedan

server {
  listen    80;
  server_name localhost;

  root  /usr/share/nginx/html/joomla;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
  if ($request_uri ~ ^/(.*)\.html$) {
    return 302 /$1;
    }
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass  unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

}

Steg 7: Ställ in Joomla

Öppna din webbläsare och navigera till din IP / domän. En gång här borde du se något så här:

Joomla configuration screen

Konfigurera din installation och klicka på nästa.

På nästa skärm anger du ditt användarnamn, databasnamn och lösenord.

Joomla configuration screen

Klicka på Nästa och fortsätt till nästa steg.

Du är nästan klar! Allt du behöver göra nu är att klicka på installera och vänta på att det ska installeras.

Joomla configuration screen

Grattis. Du har nu installerat Joomla!

Joomla installed popup screen message
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *