Okategoriserade

Så här installerar du Nginx och PHP 7.4 på Debian 10

19 januari, 2021 Lästid: 2 min

skribent:

Så här installerar du Nginx och PHP 7.4 på Debian 10

Reading Time: 2 minutes

Så PHP 7.4 har nu släppts ett tag för Debian 10 buster. Denna handledning visar hur du kan installera Nginx-huvudversionen på Debian 10 för optimal prestanda samt den senaste versionen av PHP, för närvarande 7,4.

Steg 1: Installera Nginx

För det första måste vi installera förutsättningarna.

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Sedan måste vi lägga till Nginx mainline-paketet i vårt arkiv så att när vi kör apt install nginx kommer vi att ladda ner huvudlinjeversionen istället för den gamla stabila versionen.

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/debian `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Alternativt, om du hellre vill använda äldre och långsammare stabila versionen av Nginx kan du göra det genom att köra: (Kom ihåg att du bara ska köra något av följande)

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/debian `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Därefter måste vi ladda ner signeringsnyckeln så att vi kan verifiera dess äkthet

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

Om det skrivs ut OK! är allt ok.

Nu när vi har laddat ner och verifierat kan dess authnicitet installera det!

sudo apt update
sudo apt install nginx

Det är allt! Du har nu installerat den senaste versionen av Nginx på Debian 10. Du bör nu starta den!

sudo systemctl start nginx.service

Glöm inte att starta det automatiskt också vid systemstart.

sudo systemctl enable nginx.service

Besök serverns IP-adress i din webbläsare. Du bör nu se något i den här riktningen om det fungerar korrekt.

welcome to nginx, default index.html
Default welcome screen on Nginx

Steg 2: Installera PHP 7.3

Så här lägger du till repositories för PHP:

sudo apt-get install software-properties-common

Lägg till den andra repositoryn

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Vi kan nu installera PHP nu när vi har alla nödvändiga repositories.

sudo apt install php7.4-fpm php7.4-common php7.4-mysql php7.4-gmp php7.4-curl php7.4-intl php7.4-mbstring php7.4-xmlrpc php7.4-gd php7.4-xml php7.4-cli php7.4-zip php7.4-soap php7.4-imap

Steg 3: Konfigurera Nginx

Lägg till nginx i www-datagruppen

sudo usermod -a -G www-data nginx

Ändra mappens ägare till www-data

sudo chown -R www-data /usr/share/nginx/html

Gå in i din default.conf fil

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Ersätt din befintliga konfigurationsfil med den nedan

server {
  listen    80;
  server_name localhost;

  root  /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
  if ($request_uri ~ ^/(.*)\.html$) {
    return 302 /$1;
    }
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass  unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

}

Starta sedan om Nginx:

 service nginx restart

Det är allt! Nu kan du dock testa om php fungerar

nano /usr/share/nginx/html/phpinfo.php

Lägg till följande

<?php

phpinfo();

?>

Gå nu till YOURSERVERIP/phpinfo.php i din webbläsare. Du borde se något i den här riktningen

Det är allt! Nu vet du hur du installerar Nginx och PHP 7.4 på Debian 10.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *