Ubuntu

Så här installerar du WordPress på den senaste Nginx Mainline-versionen på Ubuntu

18 januari, 2021 Lästid: 3 min

skribent:

Så här installerar du WordPress på den senaste Nginx Mainline-versionen på Ubuntu

Reading Time: 3 minutes

Om du inte redan har Nginx installerat, följ denna handledning.

Ladda ner och extrahera WordPress

Först och främst måste vi ladda ner och extrahera WordPress till din HTML-mapp på din webbplats. ( Standard / usr / dela / nginx / html ).

cd / tmp
curl -LO https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xzvf latest.tar.gz

Om du vill att din blogg ska installeras i en underkatalog (exempel.se/ bloggg ) kör du följande kommando:

sudo cp -a wordpress /usr/share/nginx/html/blogg/

Om du vill att din WordPress ska installeras i din huvudkatalog istället ( exempel.com ) kör du följande kommando:

sudo cp -a wordpress /usr/share/nginx/html/

Nu när vi har laddat ner WordPress och kopierat den till vår Nginx-webbplatskatalog måste vi redigera din webbplatskonfiguration, default.conf. Du kan redigera den genom att köra följande:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Om du vill att din blogg ska installeras i en underkatalog som blogg, exempel.se/blogg/, lägg sedan in följande konfiguration:

server {
  listen    80;
  listen    [::]:80;
  server_name localhost;

    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location /blogg/ {
        try_files $uri $uri/ /blogg/index.php?$args;
    }

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }
server {
  listen    80;
  listen    [::]:80;
  server_name localhost;

    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location /blogg/ {
        try_files $uri $uri/ /blogg/index.php?$args;
    }

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass  unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

  if (!-e $request_filename) {
  rewrite ^.*$ /blogg/index.php last;
  }
}

Du kan ändra /blogg till vilken underkatalog du vill.

Om du vill att din WordPress ska installeras i din huvudkatalog istället tar du bara bort blogg/ så kommer din konfigurationsfil att se ut så här:

server {
  listen    80;
  listen    [::]:80;
  server_name localhost;

  root  /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
  if ($request_uri ~ ^/(.*)\.html$) {
    return 302 /$1;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass  unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

}

Installera MariaDB

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl enable mysql.service
sudo systemctl start mysql.service
sudo mysql_secure_installation

Du kommer nu att uppmanas med en konfigurationsfil. Läs igenom den och konfigurera den efter eget tycke. Det rekommenderas att inaktivera inloggningar som inte kommer från localhost.

Efter detta kan du skapa din databas för wordpress. Logga in av:

sudo mysql -u root -p

Skapa din databas. Vi kommer att kalla det “blogg” även om du är fri att kalla det vad du vill.

CREATE DATABASE blogg;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Konfigurera wordpress-konfigurationsfil

sudo mv /usr/share/nginx/html/blogg/wp-config-sample.php
/usr/share/nginx/html/blogg/wp-config.php

Låt oss nu öppna det!

sudo nano /usr/share/nginx/html/blogg/wp-config.php

Ändra ditt databasnamn, användarnamn och lösenord.

define('DB_NAME', 'blogg');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'root');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '');

Om du ställer in något lösenord till din MariaDB, ange det i rätt fält.

Installera PHP 7.3

Så här installerar du arkiv för php:

sudo apt-get install software-properties-common

Så här installerar du det andra arkivet:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Kör detta för att ladda ner dina lagrade förvar:

sudo apt update

Vi kan nu installera PHP nu när vi har alla nödvändiga förvar.

sudo apt installera php7.3-fpm php7.3-common php7.3-mysql php7.3-gmp php7.3-curl php7.3-intl php7.3-mbstring php7.3-xmlrpc php7.3-gd php7. 3-xml php7.3-cli php7.3-zip

Det rekommenderas att höja minnesgränsen och inaktivera cgi.fix_pathinfo . Din PHP-konfiguration finns i /etc/php/7.3/cli/php.ini.

sudo nano /etc/php/7.3/cli/php.ini

Tryck CTRL + Woch sök efter memory_limit.

Byt ut det med memory_limit = 256

Tryck CTRL + W och sök efter; cgi.fix_pathinfo = 1

Byt ut det med cgi.fix_pathinfo = 0

Spara och avsluta genom att trycka på CTRL + X följd av Y

Lägg till nginx i www-datagruppen

sudo usermod -a -G www-data nginx

Ändra katalogens ägare till www-data

sudo chown -R www-data /usr/share/nginx/html

Det är allt!

Grattis du har nu installerat och konfigurerat WordPress för Nginx webbserver. Du kan besöka din webbplats på http: //yourdomain.tld och starta den slutliga konfigurationen. Om du vill lägga till ett SSL-certifikat så att du kan besöka din webbplats från ‘https: //’ och andra säkerhetsalternativ, följ denna handledning.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *